การจัดการศึกษา

  • บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
  • รูปแบบการให้บริการ
  • การวางแผนจัดการศึกษา IEP
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • โครงการปรับบ้าน
  • วีดีทัศน์แนะนำการจัดการศึกษา
การให้บริการแก่เด็กพิการ
การวางแผนจัดการศึกษา IEP
โครงการ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” ที่มีเป้าหมายให้บริการในกลุ่มเด็กพิการรุนแรง ที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ หน่วยบริการ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ครอบครัวอยู่ในสภาพยากลำบาก เป็นโครงการที่เข้าไปให้ความรู้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้มีเจตคติ ความรู้ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพ และจัดการศึกษาแก่เด็กพิการรุนแรงที่รับบริการทางการศึกษาที่บ้านได้เหมาะสม ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กพิการที่มีระดับความพิการรุนแรง มีที่อยู่อาศัยห่างไกลจากแหล่งให้บริการทั้งด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีนักเรียนในโครงการทั้งสิ้น 113 คน ให้บริการ 8 อำเภอ คลอบคลุมทั่วจังหวัดพังงา