บุคลากร

สนอง เสลาคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสายใจ คลังข้อง
ครู คศ.1
นายประทีป ชาววาปี
ครู คศ.1
นายเอกมลรัตน์ จันทวงศ์
ครู คศ.1
นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัย
ครู คศ.1
นางสาวมูนีรอฮ์ สารี
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรพรรณ ไชยคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรีวัลย์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
นางสาวมนัสวี อินต๊ะสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
นายจิรศักดิ์ ศรีสกุล
ครูผู้ช่วย ห้องเรียนคู่ขนาน รร.คุระบุรี
นายกฤษณะ คำพิระ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิดาภา ฤทธิ์สาคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียามล เวชสุวรรณ
พนักงานราชการครู
นางจริยา ศิริพันธุ์
พนักงานราชการครู
นายพิเชษฐ์ พรหมราช
พนักงานราชการครู
นางสาวณัฐชยา มูลอ้าย
พนักงานราชการครู
นางสาวสุรัตนา โสภารัตน์
พนักงานราชการครู
นายศิริชัย ศรีนรจันทร์
พนักงานราชการครู
นางสาวสายจิตร คลังข้อง
พนักงานราชการครู
นางอุทัยวรรณ ศรีสกุล
พนักงานราชการครู ห้องเรียนคู่ขนาน รร.บ้านบางแก้ว
นางพัชรีพร เกิดปากพนัง
พนักงานราชการครู ห้องเรียนคู่ขนาน รร.บ้านบางแก้ว

นางสาวธิดา แก้วถนอม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเยาวลักษณ์ ตันสกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนฤมล ธรรมชาติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนุชนาท เนตรบุตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางดารณี บุญทรัพย์เลิศดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพิมพ์ชญา คำวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจินดามณี พริ้มพราย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสุเทพ เพชรชู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนพดล เพชรสุทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวธารทิพย์ รัตนิพนธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ห้องเรียนคู่ขนาน รร.บ้านบางแก้ว
นางสายรุ้ง บุญนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ห้องเรียนคู่ขนาน รร.บ้านบางแก้ว
นางสาวสุทธิลักษณ์ วังเงิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ห้องเรียนคู่ขนาน รร.คุระบุรี
นางอัมภาภรณ์ จุไร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ห้องเรียนคู่ขนาน รร.คุระบุรี
นางสาวหงส์ฤดี ชูร่วง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอกะปง
นางสุกัญญา ชุ่มชื่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอเมือง
นางผกายศรี แสงมณี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอเมือง
นางเสาวลักณ์ สุดจิต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอเกาะยาว
นางสาวปราณี อินทโชติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอเกาะยาว
นางสุนีรัตน์ มานะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอคุระบุรี
นางจิรวรรณ หนักแน่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอคุระบุรี
นางสาวมนัสนันท์ สง่ากอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอท้ายเหมือง
นางเตือนใจ ทองนิ่ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอท้ายเหมือง
นางวราภรณ์ คงแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอทับปุด
นางประเพียร อินทวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอทับปุด
นางสาววัชรินทร์ เจนการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอทับปุด
นางจินตนา ศรีทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอตะกั่วทุ่ง

นางสาวมยุรี ดารายนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวประไพ ทิมทาทอง
แม่ครัว
นายสมภพ ฤทธิเดช
คนงาน (ทั่วไป)
นายวิโรจน์ เชื้อหน่าย
คนงาน (ขับรถยนต์)
นายสิงหนาถ หุ้นจิ้ม
นักการภารโรง